آدرس : جاده مخصوص کرج، رو به روی پل عابر پیاده فرودگاه، نبش خیابان ریاحی پلاک 1تلفن : 44643207دورنگار : 44670317