برگزاري انتخابات شوراي دانش آموزي در دبستان دخترانه هما

 

 

 برگزاري جلسات ديدار ماهانه با اوليا در آبان ماه